An Giang

STT ĐƠN VỊ VỊ TRí GOOGLE MAP SỐ BẢN ĐỒ GHI CHÚ
1(#1) Long Xuyên10.3978170,105.40909903(QH 2020)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))
2(#2) Châu Đốc10.7165590,105.10392904(QH 2020)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
3(#3) Tân Châu10.8020110,105.23295406(QH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2022)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
4(#4) An Phú10.8093540,105.12995306(QH 2020)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))(QH 2030 (CB))
5(#5) Tịnh Biên10.6278850,104.97714403(QH 2020)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))
6(#6) Tri Tôn10.4316890,104.97643103(QH 2020)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))
7(#7) Châu Phú10.5671040,105.21121603(KH 2023 (CB))(QH 2020)(QH 2030 (CB))
8(#8) Châu Thành10.4509020,105.37391904(KH 2023 (CB))(QH 2020)(QH 2030 (DT1))(QH 2030 (DT2))
9(#9) Thoại Sơn10.3236360,105.31923603(QH 2020)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))
10(#10) Chợ Mới10.4764930,105.44909904(QH 2020)(KH 2022)(KH 2023)(QH 2030 (CB))
11(#11) Phú Tân10.6677190,105.29141106(QH 2020)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))(QH 2030 dc (DT))
TỔNG CỘNG 45
Share Tweet Plus Pin Gmail