Bình Thuận

STT ĐƠN VỊ VỊ TRí GOOGLE MAP SỐ BẢN ĐỒ GHI CHÚ
1(#92) Phan Thiết10.9311830,108.10331866(QH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030)
2(#93) La Gi10.6638703,107.77644878(QH 2020)(KH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
3(#94) Bắc Bình11.1046204,108.39110637(QH 2020)(KH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))
4(#95) Đức Linh11.1902429,107.53179077(QH 2020)(KH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
5(#96) Hàm Tân10.7474220,107.65221677(QH 2020)(KH 2021 (DT))(KH 2021 (CB))(KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030)
6(#97) Hàm Thuận Bắc11.0734329,108.13053676(QH 2020)(KH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030)
7(#98) Hàm Thuận Nam10.8475455,107.87520507(QH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2022 (CB 1))(KH 2022 (CB 2))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
8(#99) Phú Quý10.5389098,108.93589587(QH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
9(#100) Tánh Linh11.0945081,107.68447405(QH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))
10(#101) Tuy Phong11.2286878,108.71058277(QH 2020)(KH 2020)(KH 2021 (CB))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030)(QH 2030 (CB))
TỔNG CỘNG 67
Share Tweet Plus Pin Gmail