Đồng Tháp

STT ĐƠN VỊ VỊ TRí GOOGLE MAP SỐ BẢN ĐỒ GHI CHÚ
1(#182) tp Cao Lãnh10.4641598,105.63558554(QH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (CB))
2(#183) Sa Đéc10.2949353,105.76145285(QH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030)
3(#184) tp Hồng Ngự10.8094910,105.34960536(QH 2020)(KH 2021)(KH 2022)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
4(#185) huyện Cao Lãnh10.4471273,105.69989864(QH 2020)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030)
5(#186) Châu Thành10.2634282,105.86651645(QH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))
6(#187) huyện Hồng Ngự10.8385283,105.23921165(QH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))
7(#188) Lai Vung10.2892239,105.65519553(QH 2020)(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
8(#189) Lấp Vò10.3491072,105.65275915(QH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))
9(#190) Tam Nông10.6741876,105.55788663(QH 2020)(KH 2021)(QH 2030)
10(#191) Tân Hồng10.8730927,105.44640522(QH 2020)(QH 2030)
11(#192) Thanh Bình10.5762551,105.48147113(QH 2020)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))
12(#193) Tháp Mười10.5323457,105.84407966(QH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
TỔNG CỘNG 51
Share Tweet Plus Pin Gmail