Bắc Giang

STT ĐƠN VỊ VỊ TRí GOOGLE MAP SỐ BẢN ĐỒ GHI CHÚ
1(#20) tp Bắc Giang21.2809010,106.19217307(QH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))(QH 2030 (DC 2022) DT)(QH 2030 (DC 2023) CB)
2(#21) Hiệp Hoà21.3279140,105.97575906(QH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))(QH 2030 (DC 2023) CB)
3(#22) Lạng Giang21.3678490,106.25871705(QH 2020)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))(QH 2030 (DC 2023) CB)
4(#23) Lục Nam21.3032110,106.49220405(KH 2021)(KH 2022)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (CB))(QH 2030 (DC 2023) CB)
5(#24) Lục Ngạn21.4367100,106.65543704(QH 2020)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))
6(#25) Sơn Động21.3285150,106.85370804(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))(QH 2030 (DC 2023) CB)
7(#26) Tân Yên21.3896500,106.09883105(QH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))
8(#27) Việt Yên21.2717590,106.08406907(QH 2020)(KH 2021)(KH 2022)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))(QH 2030 (DC 2022))(QH 2030 (DC 2023) CB)
9(#28) Yên Dũng21.2037080,106.23917306(QH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))(QH 2030 (DC 2023) CB)
10(#29) Yên Thế21.5272100,106.12174606(QH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))(QH 2030 (DC 2023) CB)
TỔNG CỘNG 55
Share Tweet Plus Pin Gmail