Hưng Yên

STT ĐƠN VỊ VỊ TRí GOOGLE MAP SỐ BẢN ĐỒ GHI CHÚ
1(#316) tp Hưng Yên20.6580170,106.06758301(QH 2030 (DT))
2(#317) Mỹ Hào20.9256130,106.09476705(QH 2020)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
3(#318) Ân Thi20.8122310,106.09027002(KH 2022 (CB))(QH 2030)
4(#319) Khoái Châu20.8301030,105.97593503(KH 2021 (CB))(KH 2023)(QH 2030)
5(#320) Kim Động20.7614910,106.01900804(QH 2020)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
6(#321) Phù Cừ20.7125390,106.19410202(QH 2020)(QH 2030)
7(#322) Tiên Lữ20.6820380,106.13800801(QH 2020)
8(#323) Văn Giang20.9294870,105.95577004(KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030)
9(#324) Văn Lâm20.9695290,106.04956503(KH 2021 (CB))(KH 2022 (CB))(QH 2030)
10(#325) Yên Mỹ20.8953270,106.02372905(QH 2020)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
TỔNG CỘNG 30
Share Tweet Plus Pin Gmail