Lai Châu

STT ĐƠN VỊ VỊ TRí GOOGLE MAP SỐ BẢN ĐỒ GHI CHÚ
1(#360) tp Lai Châu22.4029560,103.43938404(KH 2021)(KH 2022)(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
2(#361) Mường Tè22.3870480,102.79298482(KH 2019)(QH 2030 (CB))
3(#362) Nậm Nhùn22.2565870,102.96734301(QH 2030 (CB))
4(#363) Phong Thổ22.6135990,103.36514903(KH 2021)(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
5(#364) Sìn Hồ22.3654007,103.25232023(KH 2020)(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
6(#365) Tam Đường22.3294240,103.59920401(QH 2030 (CB))
7(#366) Tân Uyên22.1262550,103.73864106(QH 2020)(KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (DT))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
8(#367) Than Uyên21.9521903,103.89092385(QH 2020)(KH 2022)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
TỔNG CỘNG 25
Share Tweet Plus Pin Gmail