Phú Yên

STT ĐƠN VỊ VỊ TRí GOOGLE MAP SỐ BẢN ĐỒ GHI CHÚ
1(#474) Tuy Hòa13.0897287,109.30167325(KH 2018)(KH 2020)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))(QH 2030 (ĐC))
2(#475) Đông Hòa12.9828356,109.33996873(KH 2018)(KH 2020)(QH 2030)
3(#476) Sông Cầu13.5257610,109.20819406(KH 2020)(KH 2022)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))(QH 2030 (ĐC))
4(#477) Đồng Xuân13.4401528,108.93246444(KH 2018)(KH 2020)(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
5(#478) Phú Hòa13.0864969,109.18318912(KH 2018)(KH 2020)
6(#479) Sơn Hòa13.2038880,108.95238103(KH 2020)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))
7(#480) Sông Hinh12.9846563,108.88740194(KH 2018)(KH 2020)(KH 2021)(KH 2023)
8(#481) Tây Hòa12.9473453,109.17756834(KH 2018)(KH 2020)(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
9(#482) Tuy An13.2799963,109.22124545(KH 2018)(KH 2020)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))
TỔNG CỘNG 36
Share Tweet Plus Pin Gmail