Sơn La

STT ĐƠN VỊ VỊ TRí GOOGLE MAP SỐ BẢN ĐỒ GHI CHÚ
1(#556) tp Sơn La21.3441060,103.91602001(QH 2030 (DT))
2(#557) Bắc Yên21.2220980,104.37158003(KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
3(#558) Mai Sơn21.1698280,103.99466403(KH 2020)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (CB))
4(#559) Mộc Châu20.8704440,104.61198901(QH 2030)
5(#560) Mường La--
6(#561) Phù Yên21.2235540,104.69936704(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
7(#562) Quỳnh Nhai21.7774000,103.65123704(KH 2021 (CB))(KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
8(#563) Sông Mã21.0998830,103.73457003(KH 2021)(KH 2023)(QH 2030)
9(#564) Sốp Cộp20.9248022,103.61386704(KH 2020)(KH 2021)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))
10(#565) Thuận Châu21.4361050,103.68587991(KH 2020)
11(#566) Vân Hồ20.8115490,104.83221304(KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))
12(#567) Yên Châu20.9907380,104.33184801(KH 2022 (CB))
TỔNG CỘNG 29
Share Tweet Plus Pin Gmail