Trà Vinh

STT ĐƠN VỊ VỊ TRí GOOGLE MAP SỐ BẢN ĐỒ GHI CHÚ
1(#665) tp Trà Vinh9.9375974,106.33789075(QH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
2(#666) tx Duyên Hải9.6652000,106.56140006(KH 2021)(KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
3(#667) Càng Long9.9607215,106.24334326(QH 2020)(KH 2021)(KH 2022)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
4(#668) Cầu Kè9.8672990,106.09254304(KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))
5(#669) Cầu Ngang9.7975264,106.45839465(QH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030)
6(#670) Châu Thành9.8746780,106.31091235(QH 2020)(KH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (CB))
7(#671) huyện Duyên Hải9.6234190,106.42865136(QH 2020)(KH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))
8(#672) Tiểu Cần9.8204660,106.19605746(QH 2020)(KH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
9(#673) Trà Cú9.7072086,106.28101525(QH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))
TỔNG CỘNG 48
Share Tweet Plus Pin Gmail